Véghajrában a Luther-kötet következő része és az Egyességi Irat – Ismét ülésezett a Reformációi Emlékbizottság

Budapest – 2015. szeptember 22-én ismét ülésezett egyházunk Reformációi Emlékbizottsága, és a tagok most is fontos ügyeket tárgyaltak meg a 2017-es ünnepségekkel kapcsolatban. Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna

Fabiny Tamás püspök az aznapi útmutatóbeli igéket olvasta fel a bizottság tagjainak (Vidd be házadba a szegény hajléktalant! (Ézs 58,7b) / Jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok. (Mt 25,35-36) ). Figyelmeztetett arra, hogy ezek az igék, amelyek napról napra elénk adatnak, igen csak aktuálisak a mai helyzetben, amikor az egész Európát elözönlő menekültekről szóló párbeszéd megosztja társadalmunkat.

A püspök után az Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet (EPSZTI) vezetője, Majorosné Lasányi Ágnes a reformáció és oktatás tematikus évéhez kapcsolódó oktatási projektekről számolt be a bizottság tagjainak.

Elmondta, milyen fontos események zajlottak már eddig is: kitért a tantárgygondozói megbeszélésekre, a különböző iskolásoknak szóló versenyekre, az ezek finanszírozását szolgáló pályázatokra, a szakmai képzésekre és rendezvényekre. Részletesen szólt a nyári evangélikus pedagógus akadémiáról, amelyen 282 pedagógus vett részt, valamint a pedagógus tanévnyitóról, amelyen minden intézmény képviseltette magát. Utolsóként említette a nemrég lezajlott balatonszárszói diákparlamentet. Felhívta a figyelmet az október közepére tervezett gálaműsorukra, amely az oktatás évét zárná le.

Ezután Fabiny Tamás ismertette a wittenbergi tárgyalások eredményeit: meg fogjuk kapni azt a zászlót, amelyet a reformáció idején a magyar diákok használtak. Emellett egyházunknak 2017. augusztus 24. - 27. között alkalma lesz Wittenbergben egy magyar hétvégét tartania. A tervek szerint 24-én a Melanchthon-házban kamarakiállítással, megnyitó koncerttel kezdődne a rendezvény, aztán 25-én tudományos konferenciára kerülne sor, 26-án a város magyar emlékeinek felderítées folyna, valamint elhelyeznének egy emléktáblát Dévai Bíró Mátyás temlékére. Egyházunk fogadást adna a magyarországi közélet és kultúra jeles alakjainak, a partneregyházak képviselőinek részvételével. A hétvége 27-én a vártemplomban egy kétnyelvű istentisztelettel zárulna.

A püspök ismertette az augusztusi wittenbergi young reformers konferencia eredményeit is. Mint ismeretes, itt Richly Zsolt rendezővel együtt bemutatták Luther-film már elkészült epizódjait és igen pozitív visszajelzéseket kaptak a fiataloktól.

Ezután Bence Gábor bemutatta a bizottsági tagoknak a Luther Kiadó által megjelentetett korálelőjáték-gyűjteményt, amelyet a társszerző Gálos Miklós előszavában úgy méltatott, hogy az evangélikusság hozzátartozó része a korál.

Hafenscher Károly miniszteri biztos örömmel számolt be, hogy a kormány Reformáció Emlékbizottsága által támogatott két evangélikus projekt, a sárvári templom rekonstrukciója és budavári orgona kicserélése folyamatban van. Ismertette a legfrissebb terveiket is zenei programokkal, könyvekkel készülnek. Karácsonyig például megjelenik a reformáció kincsei című sorozat első része, amely az evangélikusságot mutatja be. Biztatott a nemrégiben kiírt pályázatokon való evangélikus részvételre.

Hubert Gabriella elmondta, hogy az iskolatörténeti pályázatra három komolyabb mű érkezett, amelyeknek kiértékelését a felkért bírálókkal, Németh Ildikóval, Tóth Árpáddal, és Czenthe Miklóssal együtt végzik. Előreláthatóan október közepére lesz meg a sorrend.
A bizottság támogatta, hogy a MEDiT-be felkerüljön Túrmezei Erzsébet
énekeinek digitális változata és létrejöjjön a Hangtár.

Kendeh Péter a Luther Kiadó részéről elmondta, hogy November elejére szeretnék közös könyvbemutatón a közönség elé tárni új köteteiket, a Luther Válogatott Művei sorozat VI. kötetét és az Egyességi Iratot. Az alkalmon a Luther-rajzfilmet is meg lehetne majd nézni. A Luther végrendeletének megjelentetése is folyamatban van, ahogyan az Evangélikus Budapest című könyv előkészületei is zajlanak.

A bizottság tervei között szerepel még további pályázatok kiírása: megadott lista alapján gyülekezetek történeteinek feldolgozására és családtörténetek készítésére szeretnének versenyt hirdetni idén novemberben.

A bizottság következő ülésére 2015. december 2-án kerül sor.

Az Egyességi irat elnevezésről

„Az iratnak sem a németen (Konkordien­for­mel), sem a latinon (Formula Concordiae) alapuló magyar elnevezése nem önként adódik. Az 1598-ban kiadott magyar szövegben a cím: Egyesség könyve. A könyv megjelölést azonban helyesebb lenne fenntartani az evangélikus hitvallási iratok gyűjteményének: Konkordia-könyv (Konkordienbuch, Liber Concordiae). Az egyértelmű megkülönböztetés érdekében ezért megtartottuk az általánosan elfogadott irat elnevezést. Ami a latin concordia fordítását illeti, a mai magyar nyelvben általánosan használt egyezség szó inkább egy létrejött megállapodásra vagy megegyezésre szokás vonatkoztatni. Ilyen használatban nem fedi pontosan a latin concordia értelmét: egyetértés, összhangzás, egybehangzás. A régi magyar egyesség szó ezt pontosabban fejezi ki. A régebbi írásmód és hangzás ennek a szónak remélhetőleg nemcsak régiségét, népiességét vagy ritkaságát idézi fel, hanem sajátos értelmét is, amennyiben az nem pusztán megállapodást, hanem egységet és egyetértést is kifejez.* 

* Az egyes szó jelentése: egyetértő, einträchtig. Ebben a jelentésben az egyesség származékszó jelentése: azonos, egyező, identisch, gleich) (A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, I. kötet, 1967. 722). Egy másik értelmezésben egyesség – 1. jelentése: unio, unitas, Einheit; 2. jelentése: concordia, consonantia, concordantia, Übereinstimmung, Eintracht (Szarvas Gábor – Simonyi Zsigmond, Magyar nyelvtörténeti szótár, 1890. I. 577. hasáb). Köszönettel tartozom dr. Hubert Gabriellának, aki erre felhívta figyelmemet és bátorított, hogy a fordításban ragaszkodjunk az egyesség szóhoz. Az Apostoli hitvallás régi magyar szövegeiben a „szenteknek egyességét” kifejezés is hasonló tartalmat hordoz." Forrás: Luther Kiadó

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek