Régi reformációs jubileumok és népszerű Luther-kiadványok

Összeállította: Czenthe Miklós

Kis válogatás 

A közelgő reformációs jubileum kapcsán is felvetődhet a kérdés, hogyan hat az egyház népére a jubileum, mi jut el hozzá az eseményekből és kiadványokból. A levéltárban kéznél levő, fellelhető hajdani reformációs jubileumokból és Luther-irodalmi népszerűsítőkből vettem kezembe néhány darabot. Inkább csak példa gyanánt, mert a teljes irodalom, ennél nyilván jóval szélesebb. De talán érzékelhető, elődeink hogyan népszerűsítették, ismertették a Luther-irodalmat az egyház népe között. A fél évezredes reformációs jubileumhoz közeledve érdemes a korábbi, évszázados évfordulókra gondolni, pl. az 1917-es 400.éves jubileumra, amelyet az I. világháború beárnyékolt. Más Luther- és fontos egyháztörténeti eseményekhez kötődő események alkalmával is tartottak ünnepi megemlékezéseket. Luther fontosabb, alapvető műveit, elsősorban a Kis- és Nagy Kátét hitoktatási célból adták ki. Időtől-időre megjelent Luther élettörténete. Ezek a népszerű ismertető kiadványok a műveltebb közönség és a szélesebb néprétegnek is hivatottak voltak ismereteit bővíteni. Az ünnepi események emelkedett hangulata, az egyházi, vallási ismeretek a közösségi érzést és a felekezeti identitást erősítették. 

 1817 k.

 Valentinyi, Joannes /sziráki lelkész, a bányakerület jegyzője/: De primo et secundo jubilaeo Reformationis seculari in Hungaria … Tractatus Historicus, Pest, 1821, 94 l. 

 1917: a négyszázados jubileum

Emlékkönyv a magyarországi református és a magyarországi ágostai hitvallás evangélikus keresztyén egyházak által a reformáció négyszázados évfordulója alkalmából, Budapesten, 1917. évi október 31. napján tartott országos jubiláris emlékünnepélyről. Budapest, 1918, 60 l. /az ünnepség beszédei, imái, üdvözlései/ Reformáció. 

Költemények gyűjteménye a reformáció 400 éves jubiláris egyházi és iskolai ünnepélyei számára, szerk. Majba Vilmos budapesti lelkész, a Luther-Társaság főtitkára, Budapest: a Luther-Társaság jubiláris kiadása, 1917, 61 l.

Emléklapok a Dunáninneni Ágostai Hitv. Evangélikus Egyházkerület közgyűlése alkalmával Pozsonyban, 1917-ik évi augusztus hó 23-án lefolyt reformáció jubileumi ünnepről, Pozsony: Wigand K.F., 54 l. 

A reformáció négyszázéves emlékének ünneplése. A Dunántúli Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházkerület 1917. évi szeptember hó 25-27. napjain Sopronban tartott közgyűlése alkalmából, (kiadta a dunántúli egyházkerület), Sopron: Piri és Székely, 1918, 45 l. Ünnepi nyilatkozat 1917.október 31-én /A Pesti Magyar Evangélikus Egyház/, 1 l. 1517-1917.

Emlékkönyv a reformáció négyszázados évfordulójára, szerk. Takaró Géza, kiadta a Bethánia Egyesület Budapesten, 142 l. /próza, de vers is, református, evangélikus szerzők/.

Egyéb protestáns ünnepségek és jubileumok

Emlékkönyv a magyarországi református és a magyarországi ágostai hitvallású evangélikus keresztyén egyetemes egyházak által, a Speyeri Birodalmi Gyűlés négyszázados évfordulója alkalmából, Budapesten, 1929. évi április hó 21. napján tartott országos jubileumi emlékünnepélyről, Budapest, 1930, 48 l.

Kayser Szilárd: Jubiláris alkotások, jubiláris mulasztások (Evangélikus egyháztörténeti adattár, szerk. gaádi Kayser Szilárd dr.), Budapest 1933, 16 l. 

Mórocz Sándor: Miért ünnepli az egyház október 31.-ét?, Budapest: Országos Luther Szövetség, 1936, 27 l.

Szabó Imre református esperes: A reformáció a hitben való nagykorúság útja. Ünnepi beszéd 1938. évi okt. 31-én Budapesten a pesti Vigadóban rendezett reformáció emlékünnepen elmondotta, Budapest: Országos Bethlen Gábor Szövetség, 1939, 16 l. 

D. Kovács Sándor: A reformáció életteremtő munkája. Ünnepi beszéde a Magyarországi Protestáns napok Bethlen Gábor-Szövetségi vacsoráján, 1939. évi október 31-én, Budapest 1940, 11 l. 

Fabiny Tibor, az Evangélikus Teológiai Akadémia dékánja: Luther Márton jubileuma elé. Aki megváltoztatta Európa vallásos térképét, in: Evangélikus Élet, 1982. nov. 14., 7.o.

Luther Márton művek, irodalom

Luthers Testament, Besprochen von E.A. Doleschall, ev.Pfarrer in Budapest, 2.Auflage, Budapest…, 1881, 36 l. /Doleschall Sándor pesti német lelkész a Magyarországon, nálunk őrzött végrendeletről, az eredeti másolatával/

Luther 95 tétele. Fordította s Schultze O. után magyarázattal ellátta Paulik János főv. ev. vallástanár, 5 képpel, Budapest 1899, Kókai Lajos bizománya, 49 l. 

Dr. Luther Márton: Miért égette el dr. Luther Márton a pápának s híveinek iratait, németből ford. s magyarázatokkal ellátta Paulik János nyíregyházi ev. lelkész, II .kiadás, (a Luther-Társaság XXX. kiadványa), Budapest: kiadja a Luther-Társaság, 1913, 35 l. 

Az Ágostai Hitvallás, az eredeti latin szöveg után magyarra fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta D. Dr. Pröhle Károly egyetemi theol. tanár, Sopron, 1930, 96 l. Luther hitvallása a Schmalkaldi Cikkek, Ünnepi kiadás a négyszázados évfordulóra magyar nyelven, ford. dr.Masznyik Endre, (a Luther-Társaság kiadványai, új sorozat, XVII.), 3. jav. kiadás, Budapest, 1937, 63 l.

Luther írásai. Dr. Luther Márton 95 tétele, ford. Takács János, a fordító kiadása 1937, 15 l.

 Luther Márton: A jó cselekedetekről, ford. Takács János, a ford. kiadása 1937, 117 l. 

Az Ágostai hitvallás, magyarra fordította dr. Prőhle Károly, Győr: Harangszó kiadás, 1940, 72 l. 

Koren Emil: József Attila és Luther Márton diadalmi himnusza, in: Irodalomtörténeti Közlemények, 1966 .évi 5-6.sz., 656-662 l. (különnyomat)

Dr. Varsányi Mátyás: Isten embere – Luther Márton élete (Fébé, 1938.)

Kis és nagy káté 

Enchiridion. Doktor Luther Márton Kis Kátéja a gyülekezeti lelkészek és igehirdetők számára. A Wittenbergben, Schirlentz Miklós kiadásában megjelent hiteles német szöveg alapján készült magyar fordítás, a Kis Káté megjelenésének négyszázadik évfordulóján kiadta a magyarországi ág.hitv.ev.ker. egyetemes egyház, Budapest, 1929, 111 l. 

Dr. Luther Márton Nagy Kátéja, ford. evangélikus lelkészek a weimari kiadás alapján és a latin szöveg tekintetbevételével, Sopron: az „Emmaus felé” kiadása, 1930, 126 l.

Doktor Luther Márton Kis Kátéja, 8.-9. kiadás, A Keresztyén Igazság füzetei, 5.sz., Győr 1943, 24 l. 

 Doktor Luther Márton Nagy Kátéja, ford. evangélikus lelkészek a weimari kiadás alapján és a latin szöveg tekintetbevételével, Budapest: Evangéliumi Könyvkiadó, 150 l. 

Doktor Luther Márton Kis Kátéja, ford. és magyarázatokkal ellátta ifj. Prőhle Károly, Budapest: Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály, 1953, 50 l. 

Dr. Luther Márton Kis Kátéja, Budapest: Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya, 1970, 62 l.

Luther Márton életrajzok és életrajzi részletek

Farkas Gejza: Dr. Luther Márton. Életrajz az evangyélmi nép számára, Mezőtúr: a szerző kiadása, 1889, 203 l. 

Szeberényi Lajos ev. lelkész: Luther Márton élete (A Luther-Társulat kiadványai, IV.), Budapest 1889, 103 l. Szeberényi Lajos Zs.: Luther Márton élete (A Luther-Társaság III.kiadványa), Budapest 1900, 110 l.

Dr. Masznyik Endre: Luther népies életrajz képekkel. A reformáció négyszázados örömünnepére a Luther-Társaság kiadása, Budapest, 1917, 93 l. 

Az Evangélikus Evangelizáció könyvtára, 186.sz. kötetében egybekötve négy kiadvány: 

1./ D.Walter János a rostocki egyetem tanára: Luther Márton ifjúkori vallásos fejlődése, ford. Karner Károly, Budapest: MKDSZ Szövétnek kiadása, 1929, 35 l.; 

2./ Dr.Walther Vilmos a rostocki egyetem tanára: Luther jelleme, 1517-1917, ford. ifj. Victor János, A reformáció négyszázados évfordulója alkalmából kiadta a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség kiadóvállalata, 286 l.; 

3./ Dr. Virág Jenő: Dr. Luther Márton önmagáról, első füzet, Lutheránia kiadás, 1937/1942, 194 l.; 

4./ Endreffy János: A 450 éves Luther és a mai katholikusság, III.kiadás, A Szlovenszkói Magyar Evangélikus Szövetség kiadása, 1934 Szabó József evang. lelkész: A nagy reformátor, 3 .kiadás, Győr: a Győri Evang. Ehme. Belmissziói Szövetsége, 1937, 94 l. (kölönnyomat a Hangszóból). 

Dr. Bászel Ernő: Luther, a költő, író és fordító (Harangszó-könyvtár, 6., szerk. Czipott Géza, Szentgotthárd, Wellisch B: nyomda, 12 l. Krisztus tanúja. Luther élete, H. Beintker művéből magyarra fordította dr. Pálfy Miklós, Budapest: Evangélikus Sajtóosztály, 1993, 60 l. 

Németországi és német nyelvű kiadványok

Dr. Martin Luthers Büchlein wider den Türken, hrsg. von Panse, Leipzig, 1826, 88 l. Luther’s Katechismus, mit Erklärung Johann Gottfried Herder, Presburg 1861: C .F. Wigand, 95 l.

 König, Gustav: Bilder aus Luthers Leben, Leipzig 1905, 32 l. Luthers Vorreden zum Buch Hiob und zum Psalter, 2. Auflage, Lutherhefte (Glockenstimmen zum Reformations-Jubiläum 1917), Nr. 25., Zwickau (Sachsen), 1914, 16 l. 

Ein gefangenes Gefängnis. Aus einer Himmelfahrtpredigt Luthers, Lutherhefte (Glockenstimmen zum Reformations-Jubiläum 1917), Nr.79., Zwickau (Sachsen), 1915, 16 l.

Bücher Katalog 378, in Reformationis Saecularia Quarta 1517-1917, Luther und seine Zeit, Otto Harrasowitz Buchhandlung und Antiquariat in Leipzig, 1917, 100 l. 

D. Martin Luthers Grosser Katcechismus, 3.Auflage, Zwickau (Sachsen), 1918, 134 l.

D. Martin Luthers Schrift Von der Freiheit eines Christenmenschen, Zwickau (Sachsen) /1920 k./, 32 l. Deutschland-Lutherland. Stätten und Geschehnisse der deutschen Reformation 1483-1546, acht farbige Wandkarte, nach einem PLan von Oskar Thulin, gezeichnet von D. H. Heubner, Beschreibung von Oskar Thulin, Johannes Stauda Verlag Kassel-Wilhelmshöhe, 15 l. /kísérőfüzet a németországi reformációt ábrázoló 8 darabos térképsorozathoz/ Ziegner, Oskar: Luther und die Erzväter, Evangelische Verlagsanstalt Berlin, /1952/, 151 l. 

Klein, Tim: Luther. Der Evangelist von Gottes Gnaden, Lutherisches Verlagshaus Berlin, 1953, 262 l. 

Thulin, Oskar: Martin Luther. Sein Leben in Bildern und Zeitdokumenten, Evangelische Verlagsanstalt Berlin, 1963, 113 l. + 70 kép

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek